Kansen op de arbeidsmarkt

Werkloosheid stijgt licht

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het eerst sinds vijf jaar licht gestegen. In 2017 was de gemiddelde werkloosheid 3,2%, in 2018 is dat 3,6%. De toename is te zien voor afgestudeerden van zowel de voltijd- als duale opleidingen. De stijging is het grootst voor duale opleidingen (+0,9 procentpunten), maar met een werkloosheidspercentage van 1,7% is de werkloosheid lager dan bij afgestudeerden van de voltijdsopleidingen. Dit is wellicht een gevolg van het feit dat ze hun opleiding combineerden met werk.


Afgestudeerden van deeltijdopleidingen doen het goed

De stijging in werkloosheid geldt overigens niet voor afgestudeerden van deeltijd hbo-opleidingen. Sterker nog: onder afgestudeerden van deeltijdopleidingen is de werkloosheid met bijna één procentpunt gedaald; van 2,4% naar 1,5%. Dit komt waarschijnlijk doordat ruim de helft van de deeltijders al tijdens de studie een baan had. Door de aantrekkende economie van de laatste jaren zijn dat ook vaak banen die goed aansloten bij de gevolgde opleiding.Werkloosheid stijgt in bijna iedere sector

Uit een uitsplitsing van de werkloosheidsevolutie naar opleidingssector blijkt dat de werkloosheid van recent afgestudeerden in 2018 in bijna elke hbo-sector is gestegen. De sectoren onderwijs en gezondheidszorg kennen met respectievelijk 1,7% en 2,0% de laagste werkloosheid. Bij de bètasector is geen toename van werkloosheid te zien; net zoals vorig jaar is 3,8% van de afgestudeerden werkloos.

Opvallend is dat ondanks dat anderhalf jaar na afstuderen iets minder hbo’ers werk hebben, afgestudeerde hbo’ers in alle sectoren in 2018 wel een eerste baan hadden. Ongeveer 90% van de voltijds afgestudeerden vond binnen drie maanden na diplomering een baan, en 80% kon zelfs meteen aan de slag. De afgenomen zoekduur was bovendien zichtbaar in bijna alle opleidingssectoren, en in het bijzonder in de gezondheidszorg en het onderwijs. Gediplomeerden uit de kunstensector kenden de langste zoekduur, al vond nog steeds 85% van hen binnen drie maanden werk. Afgestudeerden van onderwijsrichtingen vonden daarentegen het snelst na diplomering een baan. Bijna 95% van hen moest hier namelijk minder dan drie maanden naar zoeken.

Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen, voltijdstudenten per sector, 2018

Werkloosheid_def.png