AVG en privacy

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening is ook van toepassing op de dataverzameling die in het kader van de HBO-Monitor plaatsvindt. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) dat de HBO-Monitor uitvoert heeft het onderzoek als persoonsregistratie aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het ROA maakt onderdeel uit van de Universiteit Maastricht en de richtlijnen zoals opgesteld in het Beleid verwerking persoonsgegevens van de Universiteit Maastricht zijn hiermee ook op de onderzoeksactiviteiten van het ROA van toepassing. De persoonsgegevens die in het kader van het HBO-Monitor onderzoek worden verzameld, worden daarmee conform de AVG-vereisten behandeld.


Doel HBO-Monitor

Het doel van de HBO-Monitor is het in kaart brengen van de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt van afgestudeerde hbo’ers. Hierbij komen hun positie op de arbeidsmarkt, de kenmerken van hun functie, de aansluiting van deze functie op hun gevolgde studie en hun oordeel over deze studie aan de orde. Omdat er in andere bronnen geen data hierover beschikbaar zijn, wordt in het kader van de HBO-Monitor jaarlijks een enquête onder afgestudeerde hbo’ers uitgezet.


Adressen

De adressen van afgestudeerden die worden benaderd zijn afkomstig van deelnemende hogescholen. Hogescholen zijn opdrachtgever van de HBO-Monitor en gebruiken de resultaten van de HBO-Monitor ter bevordering van de kwaliteit van hun onderwijs. Kwaliteitszorg is zowel een wettelijke eis als een gerechtvaardigd belang van een hogeschool. Dit zijn twee grondslagen die in de AVG genoemd worden voor verwerking van persoonsgegevens. De hogescholen leveren hun adressenbestanden aan DESAN Research Solutions, het bureau dat het veldwerk voor de HBO-Monitor verzorgt. De naam- en adresgegevens van afgestudeerden worden in een apart bestand bewaard en worden nooit opgenomen in de onderzoeksdata. De koppeling tussen de ingevulde enquêtes, de onderzoeksdata, en de NAW-gegevens van respondenten is alleen mogelijk via een anonieme versleutelde code. Voor onderzoeksdoeleinden zijn de NAW-gegevens van respondenten weliswaar niet relevant, maar een koppeling blijft nodig vanwege het recht van inzage dat respondenten volgens de AVG-wetgeving hebben. De adresbestanden zelf worden door DESAN Research Solutions tot en met 1 maand na terugkoppeling van de geaggregeerde onderzoeksresultaten aan de hogescholen bewaard. Daarna worden deze vernietigd.


Onderzoeksbestand

Het ROA bewerkt en analyseert het HBO-Monitor onderzoeksbestand. Dit onderzoeksbestand bevat dus geen door hogescholen geleverde NAW-gegevens van afgestudeerden. Het ROA beschikt zelf ook niet over de door scholen aangeleverde adressenbestanden. Eventueel in de enquête door respondenten ingevulde NAW-gegevens en emailadressen worden bij het ROA direct na ontvangst van de data uit de onderzoeksdata verwijderd en apart opgeslagen. Het loskoppelen van deze persoonsgegevens uit het onderzoeksbestand gebeurt door de datamanager van het ROA. Deze datamanager heeft ook als enige ROA-medewerker toegang tot deze losgekoppelde persoonsgevoelige enquêtegegevens. De onderzoeksdata van de HBO-Monitor staan bij het ROA op beveiligde servers die alleen toegankelijk zijn voor ROA-onderzoekers. Het onderzoeksbestand wordt alleen onder strikte voorwaarden aan derden beschikbaar gesteld via DANS. De data mogen alleen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en er moet een onderzoeksplan zijn dat valt binnen de onderzoeksdoeleinden van de HBO-Monitor. Data die aan derden beschikbaar worden gesteld bevatten daarnaast geen instellingsspecifieke variabelen.


Publicaties

De informatie die op basis van de HBO-Monitor gepubliceerd wordt bestaat uit landelijke cijfers en specifieke instellingsrapportages. De landelijke cijfers zijn nooit naar individuele personen herleidbaar. Een instellingsrapportage is alleen voor de desbetreffende hogeschool in te zien. Respondenten zijn in een instellingsrapportage alleen herkenbaar indien ze hier zelf in de enquête toestemming voor gegeven hebben.


Dataverkeer

Het dataverkeer tussen het ROA en DESAN Research Solutions vindt enkel plaats via een Cryptshare server voor beveiligde bestandsuitwisseling.