Aansluiting opleiding en werk

Meerderheid vindt werk dat past bij de opleiding

Net als in 2021, vindt 77% van de afgestudeerden een baan in het eigen vakgebied (zie Figuur 1).1 Wederom vinden bijna negen op de tien afgestudeerden uit de sector gezondheidszorg en de sector onder­wijs een baan in de eigen of verwante richting. Afgestudeerden uit de sector kunst en de sector economie vinden relatief het minst vaak een baan in het eigen vakgebied (respectievelijk 57% en 66%). De afgestudeerden van de bacheloropleidingen geven het vaakst aan binnen het eigen vakgebied te werken (77%), gevolgd door masteropleidingen (76%) en ad-opleidingen (71%) (zie Figuur 2). Het aandeel afgestudeerden dat een baan vindt op minimaal hbo-niveau bedraagt 79%, net als in 2021 (zie Figuur 1). Afgestudeerden uit de sector onderwijs werken net als in 2021 het vaakst op minimaal hbo-niveau, namelijk 86%. Ook afgestudeerden uit de sector economie (83%) vinden net als in 2021 relatief vaak een baan op minimaal hbo-niveau.


1. Het is van belang om te erkennen dat het vinden van een baan buiten het eigen vakgebied ook een signaal kan zijn van rbeidsmarktmobiliteit. Sommige opleidingen (zoals bijvoorbeeld de lerarenopleiding) bereiden studenten voor op een specifiek beroep, terwijl andere opleidingen (zoals bijvoorbeeld commerciële economie) studenten breder opleiden. Een beroep buiten het eigen vakgebied vinden duidt dus ook op de bredere toepassing van een bepaalde opleiding en moet daarom niet per definitie als een ongewenste arbeidsmarktuitkomst beschouwd worden.


Figuur 1: Aansluiting opleiding-werk: naar eigen/verwante richting en minimaal hbo niveau, per sector (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig01_aansluiting.PNG


Figuur 2: Aansluiting opleiding-werk: naar eigen/verwante richting en minimaal hbo-niveau, naar ad-, bachelor- en masteropleiding (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig02_aansluiting.PNG


Van de hbo-afgestudeerden geeft 79% aan dat de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en hun functie voldoende of goed is (zie Figuur 3). Afgestudeerden uit de sector onderwijs (88%) zijn net als in 2021 het meest positief over de aansluiting. Ook in de sector gezondheidszorg geeft een relatief hoog aandeel afgestudeerden aan positief te zijn over de aansluiting (85%). De afgestudeerden uit de sector kunst zijn net als vorig jaar het minst positief over de aansluiting (62%). Figuur 4 laat zien dat als we onderscheid maken tussen bachelor-, master- en ad-opleidingen, dat afgestudeerden van de ad-opleidingen het meest positief zijn over de aansluiting (81%), gevolgd door bachelor- (79%) en masteropleidingen (67%).


Figuur 3: Aansluiting tussen opleiding en functie (% goed/voldoende), per sector (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig03_aansluiting.PNG


Figuur 4: Aansluiting tussen opleiding en functie (% goed/voldoende), naar ad-, bachelor- en masteropleiding (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig04_aansluiting.PNG


Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Net als in 2021, oordeelt 69% van de afgestudeerde hbo’ers positief over de mate waarin de opleiding een goede basis vormt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (zie Tabel 1).


Tabel 1: Oordelen over voorbereiding op de arbeidsmarkttabel01_aansluiting.PNG

A: Opleiding biedt goede basis voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (% mee eens).
B: Oordeel over de voorbereiding op de beroepsloopbaan (% [zeer] tevreden).
x= niet beschikbaar.


Afgestudeerden uit de sector agro en food zijn het meest positief (77%) over de mate waarin de opleiding een goede basis vormt voor hun verdere ontwikkeling, gevolgd door afgestudeerden uit de sector gezondheidszorg (73%). Afgestudeerden uit de sectoren economie (67%) en sociale studies (67%) oordelen het minst positief. 51% van alle afgestudeerde hbo’ers is tevreden of zeer tevreden over de voor­bereiding op de beroepsloopbaan (zie Tabel 1), een lichte stijging ten opzichte van 2021 (50%). Net als in 2021, zijn afgestudeerden uit de sector agro en food het meest tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan (61%), gevolgd door afgestudeerden uit de sector onderwijs (55%).