Kansen op de arbeidsmarkt

Werkloosheid

De werkloosheid1 onder alle hbo-afgestudeerden bedraagt 2,7% in 2022 (zoals te zien in Figuur 1). In vergelijking met 2021 is het werkloosheidscijfer nagenoeg constant gebleven. Het werkloosheidscijfer was toen 2,6%2. Net als in eerdere jaren ervaren afgestudeerden van deeltijd en duale hbo-opleidingen een relatief lage werkloosheid. De werkloosheid onder deeltijd- en duaal afgestudeerden bedraagt in 2022 respectievelijk 0,9% en 0,7%. De werkloosheid is onder voltijd afgestudeerden (qua omvang de grootste groep) licht gestegen van 3% in 2021 naar 3,2% in 2022. Als we de werkloosheidscijfers van 2022 vergelijken met die van het afgelopen decennium (voornamelijk de eerste helft van het decennium) dan observeren we dat die relatief laag zijn.


1. Op basis van de gangbare CBS-definitie zijn werkloos: afgestudeerden zonder werk (of werk minder dan 1 uur per week) die op zoek zijn naar betaald werk. Afgestudeerden die op het moment van enquêtering (hoofdzakelijk) studerend waren, zijn buiten beschouwing gelaten.
2. De meest recente cijfers over de werkloosheid onder gediplomeerde mbo’ers (bol niveau 4) zijn op het moment van verschijnen van deze factsheet nog niet beschikbaar. De werkloosheid onder master-afgestudeerden van universiteiten is op basis van de hier gebruikte definitie niet beschikbaar.

Figuur 1: Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden)

fig01_kansen_arbeidsmarkt.PNG


De werkloosheidscijfers voor de afzonderlijke sectoren (Tabel 1) laten zien dat de werkloosheid in 2022 het hoogst is onder afgestudeerden uit de sector sociale studies (3,7%) en de sector economie (3,5%). Daarmee steeg het werkloosheidspercentage voor beide sectoren vergeleken met 2021. Toen bedroeg het aandeel werklozen 2,7% voor de sector sociale studies en 2,9% voor de sector economie. Hoewel de sector kunst en de sector agro en food in 2021 relatief de hoogste werkloosheidspercentages lieten zien (respectievelijk 5,3% en 5%), observeren we dat het werkloosheidspercentage in 2022 daalde naar 3,4% voor de sector kunst en 3,3% voor de sector agro en food. Het laagste werkloosheidscijfer observeren we net zoals in eerdere jaren in de sector onderwijs (0,5%) en de sector gezondheidszorg (1,6%).


Tabel 1: Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen, sectoren in voltijd

tabel01_kansen_arbeidsmarkt.PNG


Zoekduur tot eerste baan

In 2022 heeft 7% van de afgestudeerden meer dan drie maanden nodig gehad om een baan te vinden, vergeleken met 11% in 2021. De intredewerkloosheid onder afgestudeerden uit de sector onderwijs is wederom het laagst: 97% van de afgestudeerden vindt direct een baan na afstuderen. In 2021 gold dit voor 94% van de afgestudeerden uit de sector onderwijs. Net als in 2021, vinden ook in 2022 afgestudeerden uit de sector gezondheidszorg relatief snel hun eerste baan: 94% vindt direct na afstuderen werk. In 2021, bedroeg het aandeel afgestudeerden dat geen intredewerkloosheid ervaarde 92%. Wederom vinden afgestudeerden uit de sector kunst het minst snel werk. Wel vinden afgestudeerden uit de sector kunst in 2022 beduidend vaker een baan direct na afstuderen (71%) dan in 2021 (62%). Terwijl bijna een kwart van de afgestudeerden in 2021 meer dan drie maanden nodig had om de eerste baan te vinden, geldt dit in 2022 voor 18% van de afgestudeerden.


Figuur 2: Zoekduur tot de eerste baan, voltijd afgestudeerden per sector (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden)

fig02_kansen_arbeidsmarkt.PNG


Figuur 3 laat zien dat als we onderscheid maken tussen afgestudeerden van bachelor-, master- en ad-opleidingen, dat de zoekduur naar de eerste baan het laagst is onder afgestudeerden van ad-opleidingen. 90% van deze afgestudeerden kent geen intredewerkloosheid, gevolgd door afgestudeerden van bachelor- en masteropleidingen (beide 87%).


Figuur 3: Zoekduur tot de eerste baan, naar ad-, bachelor- en masteropleiding (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden)

fig03_kansen_arbeidsmarkt.PNG