Kansen op de arbeidsmarkt

Werkloosheid

Na een voortdurende daling in de werkloosheid1 onder alle hbo-afgestudeerden van 2013 tot 2017, ligt dit percentage de laatste drie jaren tamelijk stabiel tussen 3,2% en 3,6%. In 2019 is dit percentage licht gedaald naar 3,5% tegenover 3,6% in 2018. De werkloosheid onder afgestudeerden van deeltijd en duale hbo-opleidingsvormen is nog verder gedaald in 2019, naar 1,0% voor deeltijd afgestudeerden en 0,3% onder afgestudeerden van duale opleidingen (1,7%). De werkloosheid onder voltijd afgestudeerden (qua omvang de grootste groep) is met 4,0% gelijk gebleven met 2018. In zijn algemeenheid liggen de werkloosheidspercentages sinds 2017 weer op het niveau van vóór de economische recessie als gevolg van de kredietcrisis.

1. Op basis van de gangbare CBS-definitie zijn werkloosheid: afgestudeerden zonder werk (of werk minder dan 1 uur per week) die op zoek zijn naar betaald werk. Afgestudeerden die op het moment van enquêtering (hoofdzakelijk) studerend waren, zijn buiten beschouwing gelaten.

Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen

kansen_fig01_werkloosheid.PNG


Kijkend naar de afzonderlijke sectoren (tabel 1) is in 2019 de werkloosheid het hoogst onder voltijd afgestudeerden uit de sector economie (5,4%). Net als in eerdere jaren is onder voltijd afgestudeerden de werkloosheid het laagst in de sectoren gezondheidszorg (2,5%) en onderwijs (1,2%). In de meeste sectoren is het verschil met 2018 gering. De grootste uitzonderingen hierop zijn de sectoren agro en food en sociale studies, die beide een daling in werkloosheid hebben laten zien van ruim één procentpunt.

Tabel 1: Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen, sectoren in voltijd


Zoekduur tot eerste baan

Ruim 84% van de afgestudeerden van voltijd opleidingen kent geen intredewerkloosheid tussen afstuderen en de eerste baan. In 2018 gold dit voor 80% van de voltijd afgestudeerden. Binnen drie maanden na het behalen van het hbo-diploma heeft bijna 92% werk gevonden, tegenover 90% in 2018. De intredewerkloosheid onder voltijd afgestudeerden uit de sector onderwijs is nog altijd het laagst: 95% heeft direct bij afstuderen een baan (in 2018 was dit 91%), terwijl minder dan 3% langer dan drie maanden nodig heeft om werk te vinden, tegenover bijna 5% in 2018. Ook voltijd afgestudeerden uit de sector gezondheidszorg vinden relatief snel hun eerste baan: van hen is 95% binnen drie maanden aan het werk (2018: 93%). Voltijd afgestudeerden uit de sector kunst vinden het minst snel werk. Bijna 18% heeft meer dan drie maanden nodig om de eerste baan te vinden. In 2018 gold dit voor 15% van de voltijd afgestudeerden van deze sector.

Zoekduur tot de eerste baan, voltijd afgestudeerden per sector

kansen_fig02_zoekduur.PNG