Kansen op de arbeidsmarkt

Werkloosheid

De werkloosheid1 onder alle hbo-afgestudeerden is gestegen naar 4,2%, tegenover 3,5% in 20192. Afgestudeerden van deeltijd en duale hbo-opleidingen kennen een relatief lage werkloosheid. De werkloosheid onder deeltijd afgestudeerden is met 0,8% nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2019 (1,0%), terwijl onder afgestudeerden van duale opleidingen een lichte stijging te zien is (van 0,3% naar 0,7%). De werkloosheid onder voltijd afgestudeerden (qua omvang de grootste groep) is met 4,8% merkbaar gestegen ten opzichte van 2019 (4,0%). Deze stijging onder voltijd afgestudeerd lijkt voor een deel te passen in een licht stijgende trend, vanaf een laagtepunt in 2017 aan het einde van de vorige economische crisis.

1. Op basis van de gangbare CBS-definitie zijn werkloosheid: afgestudeerden zonder werk (of werk minder dan 1 uur per week) die op zoek zijn naar betaald werk. Afgestudeerden die op het moment van enquêtering (hoofdzakelijk) studerend waren, zijn buiten beschouwing gelaten.
2. De meest recente cijfers over de werkloosheid onder gediplomeerde mbo’ers (bol niveau 4) zijn op het moment van verschijnen van deze factsheet nog niet beschikbaar. De werkloosheid onder master-afgestudeerden van universiteiten is op basis van de hier gebruikte definitie niet beschikbaar.

Figuur 1: Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen

Figuur_1_test.png


Kijkend naar de afzonderlijke sectoren (tabel 1) is in 2020 de werkloosheid het hoogst onder voltijd afgestudeerden uit de sectoren kunst (8,7%), economie (6,5%) en bètatechniek (5,8%). Dit zijn ook de sectoren waar de sterkste stijging te zien is t.o.v. 2019. Net als in eerdere jaren is onder voltijd afgestudeerden de werkloosheid het laagst in de sectoren onderwijs (1,0%) en gezondheidszorg (1,8%). In beide sectoren is de werkloosheid dit jaar zelfs verder gedaald ten opzichte van 2019.


Tabel 1: Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen, sectoren in voltijd

Tabel_1_Kansen_op_de_arbeidsmarkt.png


Zoekduur tot eerste baan

Ruim 84% van de afgestudeerden van voltijd opleidingen kent geen intredewerkloosheid tussen afstuderen en de eerste baan. In 2018 gold dit voor 80% van de voltijd afgestudeerden. Binnen drie maanden na het behalen van het hbo-diploma heeft bijna 92% werk gevonden, tegenover 90% in 2018. De intredewerkloosheid onder voltijd afgestudeerden uit de sector onderwijs is nog altijd het laagst: 95% heeft direct bij afstuderen een baan (in 2018 was dit 91%), terwijl minder dan 3% langer dan drie maanden nodig heeft om werk te vinden, tegenover bijna 5% in 2018. Ook voltijd afgestudeerden uit de sector gezondheidszorg vinden relatief snel hun eerste baan: van hen is 95% binnen drie maanden aan het werk (2018: 93%). Voltijd afgestudeerden uit de sector kunst vinden het minst snel werk. Bijna 18% heeft meer dan drie maanden nodig om de eerste baan te vinden. In 2018 gold dit voor 15% van de voltijd afgestudeerden van deze sector.


Figuur 2: Zoekduur tot de eerste baan, voltijd afgestudeerden per sector

Figuur_2_Kansen_op_de_arbeidsmarkt.png