Kansen op de arbeidsmarkt

Succes op de arbeidsmarkt: Werkloosheid

Van alle hbo-afgestudeerden van de bacheloropleidingen besluit 22,8% om verder te studeren. Bij de Ad- en masteropleidingen gaat het om respectievelijk 28,5% en 7,8% van de afgestudeerden. De cijfers hieronder hebben betrekking op de afgestudeerden die de arbeidsmarkt betreden.


Figuur 1: Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen

fig01_werkloosheid.JPG


De werkloosheid1 onder hbo-afgestudeerden bedraagt 2,8% in 2023 (zie Figuur 1). Het percentage werklozen is vergelijkbaar met dat van 2022 (2,7%).2

Het werkloosheidscijfer is het laagst onder gediplomeerden van masteropleidingen (1,9%). Ook in eerdere jaren laat deze groep lage werkloosheidscijfers zien.

Onder Ad-afgestudeerden is het percentage werklozen in 2023 (2,6%) substantieel lager dan in 2022 (3,5%).

1. Op basis van de gangbare CBS-definitie zijn werkloos: afgestudeerden zonder werk (of met werk minder dan 1 uur per week) die op zoek zijn naar betaald werk. Afgestudeerden die op het moment van enquêtering (hoofdzakelijk) studerend waren, zijn buiten beschouwing gelaten.
2. De meest recente cijfers over de werkloosheid onder gediplomeerde mbo’ers (bol niveau 4) zijn op het moment van verschijnen van deze factsheet nog niet beschikbaar. De werkloosheid onder master-afgestudeerden van universiteiten is op basis van de hier gebruikte definitie niet beschikbaar.

Vergeleken met de werkloosheidscijfers van het afgelopen decennium (met name de eerste helft van het decennium) is het percentage werklozen in 2023 relatief laag.

Tabel 1 laat de werkloosheidscijfers zien voor de afzonderlijke sectoren. Net als in eerdere jaren is de werkloosheid het laagst onder alumni uit de sector onderwijs (0,9%) en de sector gezondheidszorg (1,0%).

De werkloosheid is het hoogst onder afgestudeerden uit de sector agro en food (4,9%) en de sector economie (3,9%). Ten opzichte van 2022 zijn de werkloosheidscijfers in deze twee sectoren gestegen. Toen bedroegen de werkloosheidspercentages voor deze sectoren respectievelijk 3,3% (agro en food) en 3,5% (economie).


Tabel 1: Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen

tabel01VH.JPG


Succes op de arbeidsmarkt: Intredewerkloosheid

Van de hbo-afgestudeerden ervaart 87,6% geen intredewerkloosheid in 2023 (zie Figuur 2). In 2022 bedroeg dit percentage 87%.

Van alle afgestudeerden had slechts 7,2% langer dan drie maanden nodig om een baan te vinden.

Net als in 2022 is de zoekduur het kortst onder afgestudeerden van de Ad-opleidingen (zie Figuur 3): 92,2% van deze groep ervaart geen intredewerkloosheid. Dit cijfer is iets lager onder afgestudeerden van bachelor- en masteropleidingen (87,3% voor beide groepen).

Per sector is de intredewerkloosheid, net zoals in 2022, het laagst onder afgestudeerden uit de sector onderwijs: 96,3% vindt direct een baan na afstuderen.

Ook afgestudeerden uit de sector gezondheidszorg vinden snel hun eerste baan (95,3%).

Wederom vinden afgestudeerden uit de sector kunst het minst snel werk (67,7%).


Figuur 2: Zoekduur tot de eerste baan, per sector (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig02zoekduur_eerstebaan01.JPG


Figuur 3: Zoekduur tot de eerste baan, naar Ad-, bachelor- en masteropleiding (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig03zoekduur_eerstebaan02.JPG