Goede tijden voor afgestudeerden uit de gezondheidszorg

Publicatiedatum: 12 jul., 2017

Ondanks de bezuinigingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de zorg1, zijn de arbeidsperspectieven van net afgestudeerden uit de hbo-sector gezondheidszorg erg gunstig, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de HBO-monitor2. Afgestudeerden komen relatief snel aan een baan, veelal in de eigen of een verwante richting, en de werkloosheid is het laagst van alle hbo-sectoren. Bovendien is de verwachting dat de werkgelegenheid zal blijven toenemen.

Al jaren is de werkloosheid in de gezondheidszorg lager dan in alle andere hbo-sectoren (zie Tabel 1). Wel is de werkloosheid in de andere sectoren de afgelopen jaren sterker gedaald. Uit cijfers van het CBS3 volgt verdere dat het aantal vacatures na een periode van daling (2008-2014) de laatste jaren weer flink in de lift zit.

tabel 1 als plaatje.png


Ook het uurloon van afgestudeerden uit de hbo-sector gezondheidszorg ligt beduidend hoger dan het hbo-gemiddelde (Tabel 2). Afgestudeerden uit de gezondheidszorg verdienen gemiddeld €15,00 per uur: ongeveer 8 procent boven het hbo-gemiddelde van €13,90. Het uurloon onder alumni uit de zorg is daarmee het hoogst van alle hbo-sectoren. De relatieve grootverdieners zijn de afgestudeerden van de bacheloropleiding Verloskunde: zij verdienen gemiddeld €20,34 per uur. Verloskundigen liggen daarmee al jarenlang 'op kop' qua salaris. Hun relatief hoge salaris kan onder meer verklaard worden door de grote stijging in de vergoeding (door zorgverzekeraars) voor een volledige begeleiding van een zwangere van 20% in 20124.

tabel 2 als plaatje.png


Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de gunstige arbeidsmarktpositie voor de afgestudeerden in de gezondheidszorg. Jaren van werkgelegenheidskrimp hebben geleid tot een groeiende uitstroom van medewerkers en is gepaard gegaan met verdere vergrijzing. De verwachting is dat de vergrijzing zal blijven toenemen en dat het aandeel medewerkers van jonger dan 35 jaar verder afneemt. Bovendien wordt de zorg die moet worden geboden complexer en intensiever, en worden er hogere kwaliteitseisen gesteld aan zorgverleners. Dit leidt tot de wens om meer personeel met hogere kwalificaties in te zetten. Er is dan ook een toenemende behoefte aan mbo-4 en hbo-geschoolde medewerkers5. Ook de voorspellingen tot en met 2020 zijn gunstig. Op basis van de arbeidsprognoses van het ROA tot 2020 wordt een jaarlijkse banengroei van gemiddeld 2,1% verwacht voor afgestudeerden uit de hbo-sector gezondheidszorg6.


[1] https://www.zorggidsnederland.nl/Voor-Consumenten/...

[2] Het gaat hierbij om de resultaten van de HBO-Monitor 2016 waarvoor afgestudeerden uit diplomacohort 2014-2015 een enquête hebben ingevuld. In 2016 hebben circa 3000 respondenten in de sector gezondheidszorg de vragenlijst ingevuld.

[3] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLN...

[4] http://www.volkskrant.nl/archief/-ons-salaris-blij...

[5] Joldersma, Laarman-Wierenga & Brink (2017). Arbeid in Zorg en Welzijn 2016. Den Haag: CAOP.

[6] ROA (2015). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020. Maastricht: ROA.


Terug naar het nieuwsoverzicht


Deel deze pagina: